Mål: M 2606-16

Avgörande

Frågan om s.k. latenta villkor föreligger i ett avslutat mål om vattenkraftsreglering är en rättsfråga, varför bevisbördereglerna inte är tillämpliga. Om en sådan talan avvisas innebär det att rättegångsbalkens regler om rättegångskostnader blir tillämpliga.