Mål: F 9781-15

Avgörande

Ett skogsskifte beläget ca 4 km från hemskiftet överförs genom fastighetsreglering till grannfastigheten. Fastighetsregleringen innebär en uppenbar förbättring för den mottagande skogsfastigheten.Trots att restfastigheten omvandlas till en bostadsfastighet med olämpligt mycket produktiv skogsmark finner Mark- och miljööverdomstolen, i motsatts till underinstanserna, att fastighetsindelningen totalt sett förbättras och att en mer ändamålsenlig indelning inte motverkas varför fastighetsregleringen kan tillåtas enligt undantagsbestämmelsen i 3 kap. 9 § FBL.