Mål: F 1962-16

Avgörande

Lantmäteriets beslut om att inrätta en gemensamhetsanläggning för bl.a. dagvattenledningar har inneburit att ledningarna placeras i allmän plats-mark strax utanför fastighetsgräns mot angränsande lokalgator. Åtgärden har bedömts som en mindre avvikelse från detaljplanen som dock är förenlig med planens syfte. Ledningarnas placering har inte ansetts medföra någon avsevärd olägenhet enligt 11 § AL för kommunen och båtnadsvillkoret enligt 6 § AL har ansetts uppfyllt.