Mål: P 11043-15

Avgörande

Talan om jämkning av gatukostnader. Även fråga om betalningsvillkoren var att anse som oproportionerliga i den mening som avses i artikel 1 första tilläggprotokollet till Europakonventionen om skydd för de mänskliga fri- och rättigheterna och grundläggande friheterna eller i konflikt med egendomsskyddet i 2 kap. 15 § regeringsformen.