Mål: P 6842-15

Avgörande

Målet avser antagande av detaljplan. Den huvudsakliga frågan i målet är om kommunen tagit tillräcklig hänsyn till en förenings intresse av att kunna bedriva trafik på en museijärnväg. Av betydelse för bedömningen är om underlaget för detaljplanen ger fog för slutsatsen att den planerade bebyggelsen kan få en godtagbar miljö med hänsyn till de olägenheter föreningens verksamhet kan antas medföra vad avser buller och trafiksäkerhet och att föreningen därmed inte riskerar krav på åtgärder för att minska olägenheterna.