Mål: M 5610-15

Avgörande

Föreläggande att vidta återställandeåtgärder. Länsstyrelsen hade förelagt fastighetsägare att återställa bäckfåra/kvarnränna som hade kulverterats samt att ta bort en paddock som anlagts på den igenlagda bäckfåran. Länsstyrelsen gjorde bl.a. gällande att bäcken låg i biotopskyddat område och inom strandskydd. MÖD har funnit att endast en mindre del av bäcken ligger inom biotopskyddat område och att det skulle kunna vara möjligt att ge dispens från biotopskyddsbestämmelserna. Åtgärden har inte krävt dispens enligt bestämmelserna om strandskydd. Det har därför inte funnits tillräckligt stöd för att meddela föreläggandet. Dessutom har föreläggandet varit otydligt till sin utformning. MÖD har därför upphävt föreläggandet.