Mål: M 1984-15

Avgörande

En anmälan till miljönämnden att täcka en gammal avfallsdeponi med jordmassor belägen nära Göta älv har förbjudits. De utredningar som kommunen åberopat har inte ansetts tillräckliga för en fullständig bedömning av risken för skred och sekundärskred mot älven.