Mål: P 5979-15

Avgörande

Detaljplan för Gasklocka 3 och 4 i Värtahamnen i Stockholm. Planområdet ligger i närheten av nationalstadsparken och ca 700 meter från Värtaverket. Enligt detaljplanen ska Gasklocka 4 kunna ersättas med ett bostadshus. MÖD har bedömt att planen inte påtagligt skadar nationalstadsparken eller riksintresset för kulturmiljövården. Under en viss del av året skulle bostadshuset dock kunna träffas av en rökgasplym från Värtaverket. Detta kan leda till klagomål från de boende vilket i sin tur kan medföra begränsningar för verksamheten vid Värtaverket. Genom att sänka byggnadens höjd till 110 meter över nollplan bedömer domstolen att skälig hänsyn tagits till Fortums intresse. MÖD har därför, sedan kommunen medgett en sådan sänkning, ändrat planen i enlighet med detta.