Mål: P 8777-15

Avgörande

Vid bedömningen av om förutsättningar för tidsbegränsat bygglov för skolpaviljonger förelegat har Mark- och miljööverdomstolen funnit att kommunens utredning sammantaget gett stöd för slutsatsen att behovet är tillfälligt. Då det inte i övrigt framkommit några omständigheter som skulle kunna medföra att tidsbegränsat lov inte kan beviljas har Mark- och miljööverdomstolen med ändring av mark- och miljödomstolens dom fastställt stadsbyggnadsnämndens beslut om att meddela bygglov.