Mål: P 11236-15

Avgörande

En ansökan om bygglov för en telemast inom kvartersmark för småindustri har MÖD med hänvisning till 9 kap. 31 c § första punkten PBL funnit kunna medges.