Mål: P 187-16

Avgörande

Fråga om bygglov för nybyggnad av enbostadshus . De omfattande markutfyllnader som krävts kring bostadshus och pool har inte ansetts vara förenliga med kraven i 2 kap. 6 § PBL och områdesbestämmelserna som gäller för fastigheten. Ansökan om bygglov har därför avslagits.