Mål: P 4534-15

Avgörande

En detaljplan för byggande av en bussdepå har antagits av kommunen. Klagandena gör gällande att trafikfrågorna, främst infarten till bussdepån, inte har fått någon lösning i detaljplanen. Den planerade cirkulationsplats som ska leda trafiken in på bussdepåområdet ligger utanför detaljplanen. MÖD framhåller att som allmän princip ska gälla att varje detaljplan måste fungera självständigt på ett sådant sätt att det ska framgå av detaljplanen hur de olika frågorna som den ska reglera kan lösas.

Trafikverket och kommunen har ingått ett avtal om byggande av cirkulationsplatsen. Kommunen i egenskap av markägare har rådighet över när marken kan tas i anspråk. Därmed har trafikfrågan lösts på ett godtagbart sätt. Den antagna planen ligger därmed fast.