Mål: M 837-16

Avgörande

Fråga om dispens för dumpning av muddermassor i havet. MÖD finner, bland annat mot bakgrund av den osäkerhet som finns angående bottenförhållandena, att det inte är utrett att muddermassorna kan dumpas på den aktuella platsen utan olägenhet för människors hälsa och miljön. MÖD fastställer därför länsstyrelsens beslut om att dispens inte ska ges.