Mål: M 77-16

Avgörande

Föreläggande om bullerdämpande åtgärder längs med Trelleborgsbanan. De åtgärder som vidtagits i anslutning till aktuella fastigheter har bestått i underhåll av järnvägen. Vidtagna underhållsåtgärder och kapacitetshöjande åtgärder längs hela järnvägssträckningen har dock inneburit en förändrad bullersituation på fastigheterna. MÖD har därför bedömt att situationen är att jämställas med typfallet väsentlig ombyggnad av trafikinfrastrukturen enligt infrastrukturpropositionen. Förelagda fönsteråtgärder har bedömts rimliga.