Mål: M 9724-15

Avgörande

Frågan om ett beslut av länsstyrelsen om dispens från naturreservatsföreskrifter angår klagandena på sådant sätt att de ska ha klagorätt. Mark- och miljödomstolen, som avvisade överklagandena, konstaterade att naturreservatsföreskrifterna syftar till att skydda allmänna intressen. Dispensen berörde inte någon fastighet som klagandena ägde eller innehade särskild rätt till. Beslutet ansågs inte heller negativt påverka deras rättsställning. MÖD instämde i mark- och miljödomstolens bedömning.