Mål: M 4466-15

Avgörande

Ägare till gammal vattenkraftsanläggning har av länsstyrelsen vid vite förelagts att ansöka om lagligförklaring enligt 17 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken eller tillstånd enligt 11 kap. 9 § miljöbalken för bibehållande av anläggningen samt ansöka om tillstånd enligt 11 kap. 9 § miljöbalken för bedrivande av vattenverksamhet vid anläggningen. Alternativt förelades ägaren att ansöka om tillstånd till utrivning av kraftstationer och dammanläggning.

MÖD fann att föreläggandet borde ha avsett ansökan om tillstånd till den vattenverksamhet som är nödvändig för driften vid kraftverket, avseende de två kraft-stationerna och dammen.
Med hänsyn till den oklarhet som förelegat när det gäller tillståndsplikten för verksamheten och då det saknas skäl att anta att kraftverksägaren inte kommer att efterkomma föreläggandet bör detta inte förenas med vite.