Mål: F 1853-15

Avgörande

Ett område kring en skogligt belägen byggnad, som tidigare använts för övernattning vid skogsarbete, har undantagits från omarronderingen för Östra Leksand. Då äganderätten till byggnaden varit tvistig och det inte var klarlagt på vilken eller vilka fastigheter byggnaden stod samt att gränserna mellan fastigheterna var oklara hade Lantmäteriet enligt Mark- och miljööverdomstolens mening genom att fastighetsbestämma bort utreda dessa frågor. Då så inte skett har målet undanröjts och återförvisats till Lantmäteriet för fortsatt handläggning.