Mål: F 8610-15

Avgörande

Fastighetsbildning. Lantmäteriet har ställt in förrättningen eftersom styckningslotten bedömts sakna en självständig fritidsbostad, varför det inte gått att bilda någon lämplig fastighet. Till skillnad från underinstanserna har MÖD bedömt att en byggnad på styckningslotten är en fritidsbostad på grund av dess funktioner. Trots att byggnaden har benämnts uthus i det beviljade bygglovet har dess funktioner såsom vatten och avlopp framgått av den ritning som hör till beslutet. Nämnden får därför anses ha lämnat lov för nybyggnation av en fritidsbyggnad. Underinstansernas avgöranden har undanröjts och målet återförvisats till Lantmäteriet för fortsatt handläggning.