Mål: M 6229-15

Avgörande

Tillsynsåtgärd mot återvinningsstation. Trots att utredningen i målet har gett stöd för att verksamheten vid återvinningsstationen ger upphov till olägenhet för människors hälsa på grund av buller, har det inte bedömts skäligt att förbjuda verksamheten. Istället har det bedömts motiverat att begränsa störningen genom att föreskriva tidsintervall inom vilket den bullrande aktiviteten får vidtas. Målet har i viss del återförvisats till nämnden för fortsatt utredning.