Mål: P 9993-15

Avgörande

MÖD har, i likhet med MMD, funnit att förutsättningarna för att meddela tidsbegränsat bygglov för uppförande av boendemoduler för ensamkommande flyktingbarn är uppfyllda. MMD:s dom har dock undanröjts och ärendet visats åter till nämnden för förnyad prövning, eftersom nämnden inte berett kända sakägare och boende m.fl. som berörs av åtgärden tillfälle att yttra sig över ansökan om bygglov.