Mål: P 8739-15

Avgörande

Fråga om en byggnad är förenlig med plan avseende byggnadshöjd. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att en av långsidorna ska vara beräkningsgrundande. Vid valet av långsida har den fasad valts som har störst allmän påverkan. Byggnaden har bedömts som planenlig. Nämndens beslut att bevilja bygglov har därmed fastställts.