Mål: P 8109-15

Avgörande

Detaljplan för skola. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det saknats förutsättningar att upphäva strandskyddet inom planområdet och därför upphävt detaljplanen.