Mål: P 9239-15

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt ett bygglov avseende tillbyggnad för balkong. Balkongen har på grund av av sin storlek och dominerande uttryck bedömts innebära en förvanskning av byggnaden enligt 8 kap. 13 § plan- och bygglagen.