Mål: P 7340-15

MÖD 2016:26

Vägledande avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har delat mark- och miljödomstolens bedömning att de så kallade Attefallsbestämmelserna är tillämpliga på sammanbyggda en- eller tvåbostadshus, se även 4803-15.