Mål: P 5768-15

MÖD 2016:6

Vägledande avgörande

I mål om bygglov för nybyggnation av enbostadshus har byggnadens översta våning bedömts utgöra en vind och inte en våning. Vid bedömningen av om en vind utgör en våning ska angivna mått på de ritningar som hör till bygglovsbeslutet ha företräde framför uppmätta skalmått.