Mål: F 8418-15

Avgörande

Avstyckning för fritidsbebyggelse inom område där det råder strandskydd. Fråga om det ska lämnas en sådan fri passage för allmänheten mellan tomten och strandlinjen som avses i 7 kap. 18 f § miljöbalken, eller om avstyckningslotten ned mot vattnet är ianspråktagen tomtmark.