Mål: F 5933-14

Avgörande

Frågan om det funnits förutsättningar för omprövning av en gemensamhetsanläggning enligt 35 § anläggningslagen innebärande att även en vändplan skulle omfattas. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det varit fråga om inträffade förhållanden som väsentligt inverkar på frågan varför omprövning har kunnat ske.