Mål: P 8410-15

Avgörande

Vid antagande av detaljplan för uppförande av en byggvaruhandel var en av förutsättningarna att uppförande av ett bullerplank var en nödvändig åtgärd för att säkerställa att gällande riktvärden för buller inte överskreds vid närliggande bostäder. Fråga uppstod om bullerplanket kunde placeras på punktprickad mark där byggnad enligt detaljplanen inte får uppföras. Då enligt legaldefinitionen i 1 kap. 4 § plan- och bygglagen begreppet byggnad inte innefattar bullerplank har frågan besvarats jakande. Även fråga om dagvattenhantering.