Mål: P 10898-15

Avgörande

Ett område med höga naturvärden pga förekomst av svampar skulle enligt detaljplan används för gruppboende, vårdboende och förskola. Med hänsyn till att området bl.a. saknade formellt skydd bedömdes inte planen medföra en betydande miljöpåverkan. Något krav på MKB fanns därför inte. MÖD fann inte heller att det framkommit några andra skäl för att upphäva detaljplanen.