Mål: M 1966-16

MÖD 2016:8

Vägledande avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att länsstyrelsen har möjlighet att meddela interimistiska förordnanden i mål om försiktighetsmått. Länsstyrelsens avvisningsbeslut har därför upphävts och målet återförvisats till myndigheten för fortsatt handläggning.