Mål: M 9574-15

Avgörande

Mark- och miljödomstolen har beslutat att ett tillstånd att leda bort grundvatten för kommunal vattenförsörjning ska gälla i 30 år från lagakraftvunnen dom. MÖD har upphävt tidsbegränsningen, eftersom det inte kommit fram några omständigheter i det enskilda fallet som påkallat en tidsbegränsning. MÖD har även satt ned prövningsavgiften eftersom avgiften framstod som påtagligt högre än vad som motsvarade kostnaderna för prövningen.