Mål: P 7494-15

Avgörande

Bygglov har nekats för inglasning av balkong under takutsprång med snedsträvor, eftersom ett lov bedömts strida mot
2 kap. 6 § och 8 kap. 17 § plan- och bygglagen.