Mål: M 7539-15

Avgörande

Ägare till äldre kraftverk har, trots åberopad urminnes hävd, förelagts att inom viss tid ansöka om tillstånd till den framtida verksamheten vid kraftverket. Då den vattenrättsliga rådigheten till det framrinnande vattnet och den civilrättsliga rätten till dämning inte torde kunna ifrågasätts kan en ansökan enligt Mark- och miljööverdomstolen inriktas huvudsakligen på de miljömässiga aspekterna på driften vid anläggningen och möjliga skyddsåtgärder härför.