Mål: P 8900-15

Avgörande

En kommun hade antagit områdesbestämmelser som bland annat innebar att ett ianspråktaget tomtområde angetts som "Naturmark". Mark- och miljödomstolen upphävde kommunens beslut. MÖD instämde i mark- och miljödomstolens bedömning. MÖD framhöll att det inte torde vara lagstiftarens avsikt att det ska vara möjligt att anta områdesbestämmelser som synes medföra byggförbud. De markanvändningar som i förarbetena uppräknas som exempel på vad som kan anges i områdesbestämmelser är olika former av nyttjanden och det finns inte något exempel som syftar på enbart bevarande/skydd.