Mål: M 7717-15

Avgörande

Fråga om miljösanktionsavgift. Ett bolag, som har tagit över en förskoleverksamhet och driver verksamheten vidare i samma lokaler, med samma personalgrupp och med samma barngrupp som företrädaren, har underlåtit att göra en sådan anmälan till kommunen som anges i 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. MÖD har funnit att det inte finns förutsättningar att besluta om miljösanktionsavgift enligt 3 kap. 3 § förordningen om miljösanktionsavgifter i denna situation, eftersom 32 § (och inte 38 §) förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är tillämplig.