Mål: P 9722-15

MÖD 2016:12

Vägledande avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att ett bolag som låtit utföra sprängningsarbete m.m. innan ett startbesked lämnats får anses ha påbörjat byggnation av vindkraftverk i strid med 10 kap. 3 § PBL. Med hänsyn till att nämnden inte visat att sprängningsarbetet påbörjats efter den 1 juli 2013 har förutsättningar för att ta ut byggsanktionsavgift saknats enligt övergångsbestämmelser. Mark- och miljööverdomstolen har därför upphävt nämndens beslut.