Mål: P 5145-15

Avgörande

Fråga om det har funnit förutsättning att bevilja tidsbegränsat bygglov för uppställning av så kallade villavagnar. Mark- och miljööverdomstolen har delat underinstansernas bedömning att det i målet är utrett att det behov av bostäder som föranlett ansökan om tidsbegränsat lov är tillfälligt. Förutsättning att meddela tidsbegränsat lov har därmed förelegat.