Mål: P 8773-15

Avgörande

Förhandsbesked för uppförande av bostadsbyggnad på en redan bebyggd fastighet. Nämnden har haft tillräckliga skäl för att avslå ansökan om förhandsbesked med stöd av detaljplanekravet. Inom området, som är ett närområde till Visby, råder det stor efterfrågan på mark för byggande och åtgärden skulle leda till att bebyggelsestrukturen i området förändrades. Åtgärden har bedömts kunna få en prejudicerande verkan som kan försvåra en framtida rationell planläggning av området. Sökandens enskilda intresse av att få bygga ytterligare ett bostadshus på fastigheten har bedömts som svagt.