Mål: P 7514-15

Avgörande

En byggnadsnämnd har gett startbesked för uppförande av en komplementbyggnad. Beslutet har överklagats av grannar som gjort gällande att åtgärden medför betydande olägenheter för dem. Enligt 13 kap. 15 § PBL får endast sökanden och anmälaren överklaga ett sådant beslut. MÖD fann att det överklagade startbeskedet rör en prövning av grannarnas civila rättigheter och skyldigheter och de ska därför enligt artikel 6.1 i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna medges rätt till domstolsprövning.