Mål: P 1948-15

Avgörande

Nämnden har gett startbesked för uppförande av en s.k. attefallsbyggnad genom tillbyggnad av en befintlig friggebod. Beslutet har överklagats av en granne. Enligt 13 kap. 15 § PBL får endast sökanden och anmälaren överklaga ett sådant beslut. MÖD fann att det inte framkommit att det lämnade startbeskedet för uppförande av tillbyggnaden berörde grannen på ett sådant sätt att han med stöd av artikel 6.1 i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna kan göra anspråk på domstolsprövning