Mål: M 223-16

Avgörande

Klagande i ett strandskyddsdispensmål har gjort gällande att han påkallat sammanträde vid mark- och miljödomstolen. Domstolen har dock avgjort målet utan att hantera klagandens begäran. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det mot bakgrund av klagandens uppgifter ålegat domstolen att utreda om sammanträde yrkades. Bristen i domstolens handläggning har ansetts utgöra rättegångsfel och domen har därför undanröjts och målet återförvisats för fortsatt handläggning.