Mål: P 2270-15

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har i målet funnit att det föreligger särskilda skäl (då området vid planläggningen var ianspråktaget) för att i detaljplan upphäva strandskyddet för fastigheter inom planområdet. Kommunens intresse av att detaljplanera området har bedömts väga tyngre än strandskyddets allmänna intressen.