Mål: F 8242-15

Avgörande

Fråga om rättegångskostnader vid mark- och miljödomstolen och Mark- och miljööverdomstolen. Den utredning som vidtagits i mark- och miljödomstolen har varit skäligen påkallad för att tillvarata klagandens rätt. Klaganden ska därför tillerkännas full ersättning för sina rättegångskostnader vid mark- och miljödomstolen. I Mark- och miljööverdomstolen har det varit fråga om en väl avgränsad fråga av rent rättslig natur varför skäl har förelegat att sätta ned den där begärda ersättningen.