Mål: P 2304-14

Avgörande

I mål om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus i Ronneby kommun har utredningen visat att markområdet där bostadshusen ska uppföras har naturvärden som ur allmän synpunkt är skyddsvärda och att området dessutom har betydelse för friluftslivet. MÖD har funnit att det föreligger hinder mot att ta tomterna i anspråk för bebyggelse eftersom marken inte är lämplig för detta. MMD:s dom har ändrats på så sätt att nämndens positiva förhandsbesked har upphävts.