Mål: M 4949-15

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det beträffande Majnabbe-och Masthuggsterminalen i Göteborgs hamn finns skäl att bestämma ett längre tidsintervall (kl. 22 - 07) för bullerbegränsning av momentan ljudnivå nattetid än vad som framgår av Naturvårdsverkets vägledning. Mark- och miljööverdomstolen har därför avslagit överklagandet.