Mål: P 7003-15

Avgörande

I ett mål om bygglov för ändring av en byggnad har Mark- och miljööverdomstolen funnit att det är oklart vilka åtgärder som omfattats av bygglovsansökan och det av nämnden lämnade bygglovet. Med hänsyn till bl.a. dessa oklarheter har nämndens beslut undanröjts och målet återförvisats dit för fortsatt handläggning.