Mål: M 9090-15

Avgörande

En länsstyrelse har upphävt en kommuns beslut att meddela strandskyddsdispens utan att dessförinnan besluta om att länsstyrelsen ska pröva kommunens dispensbeslut. Länsstyrelsens handläggning har medfört att part inte fått kännedom om att länsstyrelsen skulle pröva dispensbeslutet och inte heller fått möjlighet att yttra sig innan länsstyrelsen upphävde dispensen. MÖD har bedömt att länsstyrelsen därigenom har handlagt ärendet på ett felaktigt sätt. Eftersom parten vid målets fortsatt handläggning haft möjlighet att yttra sig och även inkommit med yttrande har det inte funnits skäl att återförvisa målet till länsstyrelsen.