Mål: M 2114-15

Avgörande

Artskyddsdispens inom område som omfattas av detaljplan. Dispens har inte ansetts krävas för aktuella åtgärder. En bedömning har därvid bl.a. gjorts av om berörd art (större vattensalamander) finns inom berörda områden och av möjligheterna till återkolonisation.