Mål: F 5658-15

Avgörande

Ansökan om fastighetsreglering avseende överföring av andel i fiskesamfällighet till en jordbruksfastighet. MÖD har bedömt att åtgärden inte innebär någon olägenhet av betydelse för fiskevården enligt 3 kap. 8 § fastighetsbildningslagen. Lantmäteriets beslut har därför fastställts.