Mål: M 5957-15

Avgörande

Bensinbolag, som till kommunen anmält att bolaget ville ersätta en drivmedelscistern ovan jord med en placerad under jord, förbjöds av den kommunala nämnden att göra detta eftersom lokaliseringen, i skyddsområde för dricksvattentäkt, ansågs olämplig. Mark- och miljööverdomstolen har fastställt nämndens beslut.